lunchtime facial

KONZERTIERTE AKTION PFLEGE

10/8/2019 4:47:07 PM

MỤC TIÊU ĐẨY MẠNH NHÂN LỰC NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG

Die Konzertierte Aktion Pflege zeigt erste Erfolge: Bis zum Jahr 2023 soll die Zahl der Auszubildenden in der Pflege um zehn Prozent steigen. Außerdem werden mehr Ausbildungsplätze und Weiterbildungsplätze geschaffen und die Weiterbildung von Pflegehelfern zu Pflegefachkräften wird in Zukunft vergütet.

Những biện pháp được đưa ra nhằm thúc đẩy sự phát triển ngành Điều dưỡng đã bước đầu gặt hái được những thành công: Tính đến năm 2023, số lượng học viên học Điều dưỡng sẽ tăng thêm 10% phần trăm. Ngoài ra, các cơ sở đào tạo nghề và đào tạo nâng cao ngành điều dưỡng sẽ được xây dựng ngày càng nhiều, và chương trình đào tạo nâng cao các với mục đích đào tạo các Y tá sẽ được hỗ trợ trong tương lai.

 

1. Zehn Prozent mehr Pflege-Azubis: Konzertierte Aktion Pflege legt verbindliche Ziele fest

Tăng thêm 10% học viên ngành Điều dưỡng

Die Konzertierte Aktion Pflege zeigt erste Erfolge: Bis zum Jahr 2023 soll die Zahl der Auszubildenden in der Pflege um zehn Prozent steigen. Außerdem werden mehr Ausbildungsplätze und Weiterbildungsplätze geschaffen und die Weiterbildung von Pflegehelfern zu Pflegefachkräften wird in Zukunft vergütet.

Những biện pháp được đưa ra nhằm thúc đẩy sự phát triển ngành Điều dưỡng đã bước đầu gặt hái được những thành công: Tính đến năm 2023, số lượng học viên học Điều dưỡng sẽ tăng thêm 10% phần trăm. Ngoài ra, các cơ sở đào tạo nghề và đào tạo nâng cao ngành điều dưỡng sẽ được xây dựng ngày càng nhiều, và chương trình đào tạo nâng cao các với mục đích đào tạo các Y tá sẽ được hỗ trợ trong tương lai.

Xem thêm: Du học nghề Đức

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn spricht, neben ihm sitzen Bundesfamilienministerin Dr. Franziska Giffey und Bundesarbeitsminister Hubertus Heil

Bộ trưởng Bộ Y tế Liên bang – Ông Jens Spahn phát biểu trong buổi chia sẻ, bên cạnh là Bộ trưởng Liên bang phụ trách các vấn đề Gia đình, Công dân – Bà Franziska Giffey và Bộ trưởng Bộ Lao động Liên bang – Ông Hubertus Heil.

(Um mehr Pflegekräfte zu gewinnen, müssen wir sie besser bezahlen und ihre Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen verbessern. Unsere Entscheidungen heute helfen dabei. Auch das Gesundheitsministerium wird sich an der Ausbildungsförderung beteiligen. Wer sich vom Pflegehelfer zur Pflegefachkraft weiterqualifizieren möchte, soll künftig weiter das Pflegehelfergehalt bekommen können. Mit dem Pflege-Paket heute legt die Konzertierte Aktion erste Ergebnisse vor. Das ist ein Anfang, um Pflege attraktiver zu machen. Mitte des Jahres folgt dann das Gesamt-Paket.) - Bundesgesundheitsminister Jens Spahn

‘‘Để đẩy mạnh nguồn nhân lực ngành Điều dưỡng, chúng ta cần trả lương cho họ tốt hơn và cần cải thiện điều kiện đào tạo và điều kiện làm việc của họ. Và Bộ Y tế cũng sẽ tham gia vào quá trình thúc đẩy đào tạo này. Bất cứ ai mong muốn mình đủ điều kiện từ một trợ lý điều dưỡng trở thành y tá đều có thể tiếp tục nhận được tiền lương của trợ lý điều dưỡng trong tương lai. Gói dịch vụ ‘chăm sóc’, cùng với dự án ‘Konzertierte Aktion’ đã đem lại những kết quả đầu tiên. Đó mới chỉ là bước đầu trong việc thúc đẩy nguồn nhân lực ngành Điều dưỡng và khiến nó trở nên hấp dẫn hơn. Tiếp đến, vào giữa năm nay sẽ tiến hành chiến dịch ‘toàn diện’.” – Bộ trưởng Bộ Y tế Liên bang Jens Spahn chia sẻ.

Xem thêm: Văn bằng Việt Nam làm việc tại Đức.

Đồ họa: Mục tiêu đẩy mạnh nhân lực ngành điều dưỡng

2. Der Inhalt der ‘‘Ausbildungsoffensive Pflege“

Nội dung của chương trình "đẩy mạnh đào tạo ngành chăm sóc"

Gemeinsam haben Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, Bundesfamilienministerin Dr. Franziska Giffey und Bundesarbeitsminister Hubertus Heil insgesamt 111 konkrete Maßnahmen beschlossen.

Bộ trưởng Bộ Y tế Liên bang Jens Spahn, Bộ trưởng Bộ Gia đình Liên bang Franziska Giffey và Bộ trưởng Bộ Lao động Liên bang Hubertus Heil đã quyết định đưa ra tất cả 111 biện pháp cụ thể.

 • Mehr Ausbildungs-, Weiterbildungs-, Schul- und Studienplätze werden geschaffen.
 • Đào tạo nhiều hơn, phát triển thêm nhiều cơ sở giáo dục và trường học.
 • Eine bundesweite, Informations- und Öffentlichkeitskampagne für den Pflegeberuf startet.

 

 • Công khai các thông tin ngành Điều dưỡng trên toàn liên bang.
 • Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen werden gefördert, die Vereinbarkeit von Pflege, Familie und Beruf zu verbessern. Auch die betriebliche Gesundheitsförderung soll verbessert werden.
 • Các bệnh viện và các cơ sở điều dưỡng được khuyến khích cải thiện thời gian làm việc hợp lý giữa gia đình và công việc. Ngoài ra việc tăng cường sức khỏe tại nơi làm việc cũng cần được cải thiện.
 • Die Weiterbildung von Pflegehelferinnen und –helfern zu Pflegefachpersonen wird besser gefördert.
 • Việc đào tạo nâng cao từ các trợ lý điều dưỡng đến đội ngũ y tá chăm sóc chuyên nghiệp sẽ được hỗ trợ tốt hơn.
 • Die Verbände der Pflegeeinrichtungen stellen mindestens 5.000 Weiterbildungsplätze für die Ausbildung von Pflegehelferinnen und -helfern zur Verfügung.
 • Các hiệp hội tổ chức từ các cơ sở điều dưỡng đảm bảo cung cấp tối thiểu 5.000 nơi đào tạo nâng cao cho công tác đào tạo nghề trợ lý điều dưỡng.
 • Xem thêm: du học THPT Đức.

Zusammen mit den Ländern, Pflegeberufs- und

 

Pflegeberufsausbildungsverbänden, Verbänden der Pflegeeinrichtungen und Krankenhäuser, der Kirchen, Pflege- und Krankenkassen, Betroffenenverbänden, der Berufsgenossenschaft, der Bundesagentur für Arbeit sowie den Sozialpartnern werden dazu bis zum Sommer 2019 konkrete Maßnahmen erarbeitet

Các hiệp hội đào tạo ngành Điều dưỡng, các tổ chức từ các cơ sở điều dưỡng và các bệnh viện, nhà thờ, quỹ bảo hiểm y tế và y tế, hiệp hội của những người bị ảnh hưởng, hiệp hội nghề nghiệp, Cơ quan lao động liên bang và các đối tác doanh nghiệp đưa ra các biện pháp cụ thể muộn nhất vào mùa hè 2019.

Trích nguồn: https://www.bundesgesundheitsministerium.de/konzertierte-aktion-pflege.html?fbclid=IwAR1-ovtbey-JvsFW2iZ6QscPYKkgsUG9kf7bgOvQlOIODqTPj3E8dR5o_w8 


Nếu bạn đang có vấn đề cần giải đáp, hãy mạnh dạn chia sẻ với chúng tôi. Chúng tôi rất sẵn lòng hỗ trợ các bạn.

TIN LIÊN QUAN